HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN

Artikel 1

Naam:

 1. De naam wordt zoveel mogelijk voluit gebruikt “ Tuinvereniging Ons Hufke”.
 2. Bij afkorting spraakgebruik of verslaglegging kan worden volstaan met “T.V. Ons Hufke”

Artikel 2

Het huishoudelijk reglement is samengesteld in overeenstemming met het bepaalde in de statuten van de vereniging.

Aan elk lid wordt een kopie van het huishoudelijk reglement uitgereikt of gemaild, ieder lid wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de daarin vermelde bepalingen en verbindt zich deze na te leven.

Artikel 3

Bestuursleden hebben altijd toegang tot de tuinen en huisjes op het complex dat ondermeer voor controle op de naleving van het huishoudelijkreglement dan wel voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van onderhoud of indien anderszins noodzakelijk.

Artikel 4

Het bestuur stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan goederen, percelen en/of gewassen, opstallen en/of kassen van leden, ook niet voor die gevallen welke voortkomen uit enig nalatig handelen van een lid tegen wettelijke voorschriften.

Voor schade veroorzaakt als gevolg van handelen door of namens het bestuur, is het bestuur wel aansprakelijk.

Artikel 5

Kosten ontstaan door niet naleven, door personen, van de verplichtingen vastgelegd in het huishoudelijkreglement of de statuten, worden op de betreffende personen verhaald. Ook de kosten die het bestuur door nalatigheden van personen is gedwongen te maken, zullen aan de betreffende personen worden doorberekend.

Artikel 6

Het bestuur kan van de leden vragen om werkzaamheden te verrichten op het complex die in het algemeen belang zijn van leden en/of vereniging.

Artikel 7

Bestuursbesluiten met geldelijke gevolgen dat het bedrag hoger is dan de post onvoorzien, dienen ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd conform artikel 8 lid 8 van de statuten.

Artikel 8

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de hem/haar toegewezen tuin, doch is verplicht deze optimaal en regelmatig te onderhouden, met inbegrip van een strook van 30 cm aan de buitenzijde langs het pad.

Artikel 9

Het bestuur zal regelmatig controles uitvoeren m.b.t. het onderhoud van de tuinen. Leden, die hun tuin niet voldoende onderhouden krijgen een waarschuwing. Daarna dient binnen 14 dagen de tuin in orde gebracht te zijn. Blijft een tuin ondanks meerdere waarschuwingen niet voldoende onderhouden eindigt het lidmaatschap op basis van artikel 19 lid 9.

Artikel 10

Post voor het bestuur kan gedeponeerd worden in de brievenbus op het complex

Artikel 11

De jaarlijkse contributie dient binnen de gestelde termijn, welke wordt vermeld op de rekening c.q. uitnodiging jaarvergadering te worden voldaan, over het nieuwe boekjaar, de hoogte hiervan wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Bij niet tijdig voldoen en na één aanmaning, niet betaald, wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. Alle gelden aan de vereniging verschuldigd, dienen zoveel mogelijk per overschrijving te worden voldaan, maar via de rekening van de vereniging op IBAN nummer: NL98 ABNA 0439 7466 47 ten name van de penningmeester.

Artikel 12

Voorstellen, die op de algemene ledenvergadering behandeld moeten worden, dienen ten tijdig doch uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering worden ingediend bij de voorzitter of secretaris. Het bestuur is bevoegd deze voorstellen te voorzien van advies.

De agenda voor de algemene jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:

 1. De notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
 2. Het jaarverslag over de gang van zaken en gevoerde beleid.
 3. Het financiële verslag van het afgelopen verenigingsjaar en het verslag van de kascontrolecommissie.
 4. Het vaststellen van de contributie.
 5. De verkiezing en de benoeming van de bestuursleden.
 6. Benoeming lid van de kascontrolecommissie.
 7. Agendapunten welke voor de vergadering zijn ingediend.
 8.  Naar behoefte: mededelingen en in - en uitgaande post.

Artikel 13

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Elk jaar treedt één (1) dagelijkse bestuurder af en 1/3 deel van het overige bestuur. Bij tussen-tijdse vacatures voorziet het bestuur. Tussentijdse bestuurswijzigingen dienen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

Artikel 14

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten en huishoudelijkreglement van de vereniging worden nageleefd en dat de besluiten welke op algemene ledenvergadering worden genomen, worden uitgevoerd. De voorzitter beslist, gehoord het bestuur, of een tuin wordt ingenomen, indien een huurder zich niet aan het huishoudelijk reglement houdt.

Artikel 15

De secretaris is belast met de gehele correspondentie, administratie en archivering van de vereniging, hij maakt notulen van de vergaderingen en brengt verslag uit van en over de vereniging op elke vergadering. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de verdeling van de tuinen, de nieuwsvoorziening op de website van de vereniging en de informatie op het publicatiebord op het complex.

Artikel 16

De penningmeester is belast met het innen van alle verschuldigde bedragen, hij beheert de geldmiddelen in overleg met het bestuur.  Hij maakt overzichten, geeft eventueel adviezen en houdt de financiële administratie bij, daarnaast verstrekt hij alle gegevens aan de kascontrolecommissie. De overige bestuursleden zijn belast met toezicht en leiding aan het onderhoud op het complex.

KASCONTROLECOMMISSIE

Artikel 17

 1. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een kascontrolecommissie benoemd.
 2. Deze commissie bestaat uit ten hoogste 3 leden.
 3. Jaarlijks is bij toerbeurt een van de leden aftredend.
 4. De commissie brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge.

LIDMAATSCHAP

Artikel 18

 1. Conform artikel 4. van de statuten is een kandidaat-lid pas lid van de vereniging als zij/hij het toegewezen perceel heeft geaccepteerd, de contributie voor het lopende jaar heeft betaald en de borg heeft voldaan.
 2. Nieuwe c.q. aspirant leden dienen inwoners van de gemeente Veghel te zijn.
 3. Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de door het lid betaalde waarborgsom, na verrekening van eventuele schulden/kosten, terug betaald, zodra aan alle voorwaarden van artikel 19 is voldaan.
 4. De hoogte van de borg wordt op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 19

Opzegging en beëindiging lidmaatschap:

 1. Conform artikel 5. van de statuten
 2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 november van dat jaar.
 3. De  tuin dient schoon en opgeruimd worden overgedragen aan het bestuur.
 4. De sleutel van de toegangspoort van het complex en/of van de berging dient te worden ingeleverd bij de sleutelbeheerder of bij diens afwezigheid de voorzitter.
 5. Het tuinhuisje moet onbeschadigd in oorspronkelijke staat, ontruimd en schoongemaakt worden overgedragen aan het bestuur tenzij het nieuwe lid/huurder, na goedkeuring van het bestuur, de inrichting overneemt.
 6. Tuinmaterialen, bomen, struiken en gewassen mogen, na goedkeuring van het bestuur, worden overgenomen door de nieuwe lid/huurder. Indien er geen nieuwe huurder is dient de tuin volledig ontruimd te worden m.u.v. een pad van max. twee tegels breed en een plateau in de tuinen waar een huisje staat van max. 9 M2.
 7. Van elk lid wordt verwacht dat deze de hem/haar toegewezen tuin(en) goed onderhoud. Bij slecht onderhoud wordt het lid door het bestuur schriftelijk verzocht de tuin(en) binnen 14 dagen op orde te brengen.
 8. Indien aan het in lid 7 genoemde verzoek zonder geldige redenen niet is voldaan, volgt een 2e schriftelijke waarschuwing.
 9. Indien twee of meer waarschuwingen zijn gegeven of indien in twee opeenvolgende jaren waarschuwingen zijn gegeven wegens onvoldoende of achterstallig onderhoud, en zonder dat die waarschuwingen hebben geleid tot het gewenste effect nl. een goed onderhouden tuin, eindigt hetlidmaatschap automatisch met een opzegtermijn van 14 dagen. Het materiaal, dat dan nog op de tuin ligt, dient binnen 7 dagen weggehaald te worden. Eventuele vakantie is geen excuus.
 10. Bij overlijden van een lid zal er een gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie worden gedaan.
 11. In andere gevallen van overmacht beslist het bestuur.

Artikel 20

Het aanvragen van een andere tuin met of zonder tuinhuisje dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden bij de secretaris.

Artikel 21

Toegang tot het tuinencomplex hebben leden, hun gezinsleden en personen die van gemeentewege het onderhoud verzorgen in de tijd die daarvoor nodig is. Indien een lid tijdelijk een vervanger aanstelt b.v. tijdens vakantie of ziekte, wordt u verzocht om het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Toegang tot het complex is toegestaan tot 15 minuten na zonsondergang. Bij het verlaten van het complex dient de poort te worden afgesloten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOLKSTUINEN EN TUINHUISJES

Artikel 22

 1. Bij het beregenen moet men op het complex aanwezig zijn.
 2. De waterkraan van het leidingwater is alleen toegestaan voor het gebruik als consumptiewater en niet voor het beregenen van gewassen, schoonspoelen van groenten of voor was- en of reinigingsdoeleinden.
 3. Na gebruik van een kruiwagen dient deze worden terug geplaatst tegen de berging.
 4. Het plaatsen van een tomatenkas, met een hoogte van maximaal 1,80 m, is uitsluitend toegestaan op de locatie, zoals door het bestuur is aangegeven,. De tomatenkas dient uiterlijk op 1 november verwijderd te zijn.
 5. Het plaatsen van een permanente glazen kas is alleen toegestaan nadat de gemeente daartoe een vergunning aan het bestuur heeft gegeven. Alle kosten die uit het aanvragen van een dergelijke vergunning voortvloeien komen ten laste van het betreffende lid. Het bestuur informeert het betreffende lid tijdig over de te verwachten kosten.
 6. Het toepassen van plastic voor het vervroegen van gewas is uitsluitend in het voorjaar tot uiterlijk 1 juni toegestaan. Indien gebruik wordt gemaakt van tunnels mag de hoogte daarvan maximaal 50 cm bedragen. Het plastic dient vóór 1 juni verwijderd te worden. Aspergevelden mogen tot 1 juli afgedekt worden met zwart plastic.
 7. Het spuiten van gewassen met bestrijdingsmiddelen dient zoveel mogelijk te worden beperkt, alleen goedgekeurde middelen die het milieu niet aantasten zijn toegestaan. Bij het spuiten dient erop worden gelet dat naastliggende tuinen niet worden besmet. Echter indien er zoveel ongedierte zit dat het overlast bezorgt, dient men wel te spuiten.
 8. Parkeren van voertuigen is alleen toegestaan op de parkeerplaats van het tuinencomplex.
 9. De vereniging beschikt over een grasmaaier en boommaaier. Gebruik hiervan kan plaatsvinden in overleg met het bestuur.
 10. Beschermingsmaatregelen tegen vorst en regen zijn toegestaan mits deugdelijk aangebracht. Originele (groene) plastic tunnels, verkrijgbaar bij bouwmarkt e.d. zijn toegestaan. Geïmproviseerde tunnels zijn niet toegestaan.
 11. Overkappingen van kunststof zijn toegestaan (asbestplaten zijn verboden). Zij dienen jaarlijks vóór 1 november afgebroken te worden.
 12. Het plaatsen van broeibakken, niet hoger dan 40 cm en bruin of groen van kleur zijn en die afgedekt zijn met glas, is mogelijk zonder toestemming van het bestuur en de gemeente.

Artikel 23

Het is niet toegestaan om:

 1. Auto’s te parkeren in de Beukelaarstraat of voor de inrit van het tuincomplex.
 2. De van gemeentewege aangebrachte groenbeplanting te beschadigen of te verwijderen en hiertussen tuinafval te deponeren, dit is ook van toepassing op de waterlopen langs het complex.
 3. Klimmende en hoge gewassen b.v. frambozen, bramen, maïs, zonnebloemen en erwtensoorten langs de perceelscheidingen te planten of te laten groeien, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt.
 4. Aan de voorzijde van de tuin een compost- of mesthoop op te richten hoger dan 120 cm.
 5. Wettelijk verboden planten c.q. stoffen te verbouwen, ook niet voor eigen gebruik.
 6. Overlast te veroorzaken door b.v. geluid, stank, onkruid- en gewasgroei, bestrijdingsmiddelen en dergelijke.
 7. Om in de strook van 30 cm aan de buitenzijde van het perceel, groenten- en fruitgewassen te telen. Alleen bloemen zijn toegestaan.
 8. Tuin- of meegebracht afval te verbranden, Gemeentelijke verordening.
 9. Een andermans perceel te betreden, anders dan in aanwezigheid of met toestemming van het desbetreffende lid.
 10. Gezamenlijk gebruik van en tuin is toegestaan, mits het bestuur op de hoogte wordt gebracht..
 11. Asbesthoudende materialen te gebruiken.
 12. Honden en/of katten en andere huisdieren op het complex toe te laten tenzij ze aangelijnd zijn.

Artikel 24

 1. De tuinhuisjes zijn eigendom van de tuinvereniging.
 2. Het bestuur verhuurt de huisjes aan de leden.
 3. De huur dient samen met de contributie te worden voldaan.
 4. De gebruiker is verplicht het gehuurde ordelijk te gebruiken en te onderhouden.
 5. Materiaal voor onderhoud van de tuinhuisjes wordt in overleg met het bestuur beschikbaar gesteld. Het initiatief voor klein onderhoud ligt bij de huurder.
 6. Het bestuur is verantwoordelijk voor groot onderhoud aan de tuinhuisjes. Daaronder wordt verstaan: vervanging dakleer, kozijnen en wanden.

Artikel 25

Het is niet toegestaan om:

 1. Het gehuurde te gebruiken als permanente bewoning of te benutten als onderkomen voor een of meerdere overnachtingen.
 2. Aan derde te verhuren of door andere te laten gebruiken.
 3. Een kachel te plaatsen of open vuur te gebruiken i.v.m. brandgevaar. Ook gebruik barbecue is niet toegestaan.
 4. Kippen, konijnen, vogels en andere dieren in het gehuurde te houden.
 5. Iets aan het gehuurde te veranderen of aan te brengen zoals een broeikas, zonnescherm, afdak of gereedschapkist en met klimmende gewassen te laten begroeien.
 6. Kinderen zonder geleide het gehuurde te laten gebruiken of erin te laten spelen.

WEBSITE

Artikel 26

De vereniging beschikt over de website www.ons-hufke.nl De website bevat o.a. algemene informatie over de vereniging en mededelingen van het bestuur. Het e-mailadres is: info@ons-hufke.nl

REPRESENTATIE

Artikel 27

Bij onderstaande gebeurtenissen wordt door het bestuur een attentie bezorgd, indien deze op de hoogte is gesteld:

 1. 50 en 60 jarig huwelijk;
 2. 25, 40 of 50 jaar lidmaatschap;
 3. overlijden van een lid;
 4. ernstige ziekte;
 5. beëindiging bestuursfunctie na minimaal 3 jaar.

In alle gevallen mag de attentie maximaal € 25,- zijn.

SLOTBEPALING

Artikel 28

In gevallen waarin het huishoudelijkreglement niet voorziet beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van Volkstuinvereniging Ons Hufke, onder intrekking van het laatstelijk in september 2012 gewijzigde Huishoudelijk Reglement, op 1 februari 2016.

 

TOP